ĐẶNG TIỂU BÌNH TRONG CON MẮT ĐẢNG TA

nếu xét về tính lý luận con đường cách mạng trong thời kỳ đổi mới thì ĐTB có vai trò y như Lenin trong việc điều chỉnh chủ nghĩa Marx của Quốc tế 2 (quốc tế công nhân), sang Quốc tế 3 (quốc tế cộng sản).

Read more