Linus Torvalds now favors Ampere Arm chip over Apple Silicon MacBook for building Linux kernels — says he's now doing more Arm64 Linux testing than ever – Tom's Hardware

Linus Torvalds now favors Ampere Arm chip over Apple Silicon MacBook for building Linux kernels — says he’s now doing more Arm64 Linux testing than ever  Tom’s Hardware
source

Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *